ŠTEVILKE


1957 1959 1962 1964 1965 1966
1967 1968 1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984
1987 1989 1994 2000    

Posebne številke:
1975 - simpozij; Meteorologija - Gospodarstvo; 1.del, 2.del, 3.del

1977 - simpozij; Avtomatizacija v meteorologiji
1999 - posebna številka


1957

Meteorološki zbornik, prvi snop, Ljubljana 1957,
 • Marjan Čadež: O stabilnosti atmosfere - Stability of the atmosphere,
 • Miran Borko: Periodogramska analiza višine 500 mb površine za poletna obdobja 1954 in 1955 - A periodogramatic analysis of the altitude of 500 mb level for summer 1954 and 1955,
 • Vital Manohin: Kratko poročilo o metodi dolgoročnih prognoz na osnovi lokalnih klimatoloških podatkov - A short report about the metod of prognoses for a longer period on the basis of the local climatological particulars,
 • Majda Vida: Vpliv kaplje hladnega zraka na vreme v Sloveniji - The influence of the cold pool on Slovenia,
 • Zdravko Petkovšek: Doprinos k prognozi pomladanskih pozeb v Sloveniji - Contribution to the prognosis of spring frost in Slovenia,
 • Janko Pristov: Vremenska dogajanja v zvezi s prodorom hladnega zraka preko Alp in vpliv orografije na padavine - Weather occurances in connection with the advance of cold air over the Alps and the orographical on the precipitations,
 • Oscar Reya: Gibanje temperature v tleh - The temperature changes in ground,
 • Janko Pučnik: Močne otoplitve v Jugoslaviji v dneh od 1. do 6. julija 1950 - The increase of temperature in Yugoslavia from 1st to 6th July 1950,

1959
Meteorološki zbornik, II. snop, Ljubljana 1959,
 • Vital Manohin: Vprašanje Monsunov - The origin of Monsoons,
 • Janko Pristov: Meteorološki podatki Kredarice v primerjavi z bližnjimi višinskimi observatoriji - Meteorological data for Kredarica in comparison with the high - altitude observatories viciniti,
 • Zdravko Petkovšek: Meritve in primerjave v zvezi z velikostjo meglenih kapljic v Ljubljani - Measurements and comparisons of the drop diameters in Ljubljana fog,
 • Miran Borko: Odvisnost sušnih razdobij v Sloveniji od splošne cirkulacije atmosfere - The general circulation of the atmosphere and the dry periods in Slovenia,
 • Andrej Hočevar: Poiskus ocene prognostične karte - An attempt of the assessement of the forecasting map,
 • Janko Pučnik: Analiza nekaterih Fickerjevih pravil v primerjavi s sinoptičnimi situacijami v Sloveniji - An analysis of some Ficker's rules in comparison with the synoptics situations in Slovenia,
 • Majda Vida: Poročilo o padavinah pri visokem zračnem pritisku v Sloveniji (od 1.1.1954 do 31.12.1958) - Report on the precipitations in Slovenia occuring at the high air pressure (from january 1954 to december 1958),
 • France Bernot: Prispevek k proučevanju zraka nad morjem - Contribution to the investigation of the air temperature above sea surface,

1962
Razprave - Papers III, Ljubljana 1962,
 • Zdravko Petkovšek: Vlaga v stanovanjih s centralnim ogrevanjem in ovlaževanje prostorov - Humidity in the Flats with Central Heating and Moistening of the Rooms,
 • Andrej Hočevar: Primerjava temperaturnih razmer v goli zemlji in zemlji z rastlinsko odejo - A Comparation of the Temperatures Within the Bare Soil and the Vegetation Covered Soil,

1964
Razprave - Papers IV, Ljubljana 1964,
 • Andrej Hočevar: Lokalni vremenski tipi v Sloveniji pozimi - Local weather types in Slovenia in winter,
 • France Bernot: Prispevek k poznavanju klime Kankana - Contribution to the knowledge of the climate of Kankan,
 • Zdravko Petkovšek: Padavine ob hladnih frontah v Sloveniji - Cold-front precipitations in Slovenia,

1965
Razprave - Papers V, Ljubljana 1965,
 • Vital Manohin: Deset let opazovanj na visokogorski postaji Kredarici (2515m) - Ten year observation on the mountain station Kredarica,
 • Andrej Hočevar: Lokalni vremenski tipi v Sloveniji v letih 1957 in 1958 - Local weather types in Slovenia in the years 1957 and 1958,
 • Zdravko Petkovšek: Regionalni vremenski tipi Slovenije v letih 1957-1958 - Regional weather types of Slovenia in the years 1957-1958,
 • France Bernot: Temperatura morske vode pri Trstu in Kopru - Sea water temperature at Trieste and Koper,

Razprave - Papers VI, Ljubljana 1965,
 • Vlado Žitnik: Aplikacije Whitingove metode za prognozo neviht na alpsko področje Slovenije - Application of Whiting's method of thunderstorm forecast on alpine region of Slovenia,
 • Andrej Hočevar: Značilnosti nekaterih meteoroloških elementov pri generaliziranih lokalnih vremenskih tipih,
 • Zdravko Petkovšek: Oblačnost, vetrovi in megla ob hladnih frontah v Sloveniji - Cloudiness, winds and fog at cold fronts in Slovenia,
 • France Bernot: Ladijska opazovanja ob prehodu hladne fronte čez severni Jadran 25. - 27. februarja 1965 - Ship's observations during the cold front passing the North Adria in the days 25th - 27th February 1965,
 • Vital Manohin: Nekatere značilnosti zimskih temperatur v Ljubljani v zadnjih 115 letih - Some characteristics of winter temperatures in Ljubljana in last 115 years,

1966
Razprave - Papers VII, Ljubljana 1966,
 • Zdravko Petkovšek: Nevihtna karta in nevihtna pogostnost v Sloveniji za dobo 1951-1960 - Thunderstorm map and frequency of thunderstorms in Slovenia for the period 1951-1960,
 • Andrej Hočevar: Prikaz vremena nekaterih krajev Slovenije z lokalnimi vremenskimi tipi - Presentation of weather with local weather types for some places of Slovenia,
 • Frane Bernot: Ekstremne temperature morja pri Kopru v obdobju 1958-1965 - Extreme sea-water temperatures at Koper during the period 1958-1965,
 • Vital Manohin: 83-letno kolebanje zimskih temperatur v Ljubljani - The 83-years rhythm of winter temperatures in Ljubljana,

1967
Razprave - Papers VIII, Ljubljana 1967,
 • Andrej Hočevar: Globalno sevanje v Ljubljani - Global radiation at Ljubljana,
 • Zdravko Petkovšek: Vreme v Sloveniji in njegov razvoj po regionalnih vremenskih tipih - Weather in Slovenia and its development by regional weather types,
 • Majda Vida: Nekatere značilnosti vremena v Sloveniji v ciklonih na poti V. b - Some characteristics of the weather over Slovenia in the cyclones on the track No. 5 b,
 • Vlado Žitnik: Prognoza megle na letališču Ljubljana na osnovi razporeditve pritiska pri tleh in cirkulacije na višini 700 mb ploskve - Forecast of fog on the Ljubljana airport on the basis of pressure distribution at the ground and circulation on 700mb level,
 • Janko Pristov: Neobičajna razporeditev orografskih padavin - Uncommon distribution of orographic precipitations,
 • Mile Tovornik: Meteorološki pogoji zaledenitve letal - Meteorologic conditions of iceing on aircraft,

Razprave - Papers IX, Ljubljana 1967,
 • Vital Manohin: Hipoteza o vplivu sončne svetlobe na efektivno sevanje zemeljske površine - Hypothesis of influence of solar radiation on an effective terrestial radiation,
 • France Bernot: Prispevek k spoznavanju morja ob slovenskem obrežju - Contribution to the understanding of the sea water temperature along the Slovene coast,
 • Andrej Hočevar: Lokalni vremenski tipi ob padavinskih situacijah v Sloveniji v obdobju 1955-1959 - Local weather types at weather situations with precipitation in Slovenia during the period 1955-1959,
 • Janko Pristov: Odvisnost med padavinsko razporeditvijo v Sloveniji in temeperaturo in vetrovi na višinah - Relation between precipitation distribution in Slovenia and temperature and wind characteristics aloft,

1968
Razprave - Papers X, Ljubljana 1968,
 • Ervin Pirtovšek: Občutljivost foto celice in človeškega očesa pri Regnaultovi metodi določevanja rosišča - Sensibility of the photocell and the human eye with Regnault's method for determination of dew point,
 • Miran Borko: Nekaj ugotovitev v zvezi s pojavom neviht na Brniku - Some statements about thunderstorm phenomena at Brnik (Ljubljana-airport),
 • Mirko Kovač: Temperatura 300 metrske prizemne plasti zraka v Ljubljanski kotlini - Some temperature data of the planetary boundary layer - first 300 meters - of Ljubljana basin,
 • Zdravko Petkovšek: Temperatura polja v adiabatnih tokovih čez gorske grebene - Temperature fields in adiabatic flow over mountain ridges,
 • Danilo Furlan: Zona maksimalnih padavin v Julijskih Alpah in njena utemeljitev - On the problem of the zone of maximum amounts of precipitations in Julian Alps,
 • Edita Lončar, Nada Pleško, Nadežda Šinik: Jedna mogučnost prikaza klime za potrebe zdravstva i turizma - A climatological description suitable for medical and touristic purposes,

1969
Razprave - Papers XI, Ljubljana 1969,
 • Vlado Žitnik: Poskus prognoziranja ciklogeneze s kombinacijo nekaterih znanih parametrov - An attempt of forecasting cyclogenesis by means of some known parametrs,
 • Miran Trontelj: Redukcija zračnega pritiska na morski nivo in njen vpliv na analizo polja pritiska nad Jugoslavijo - Reduction of air pressure on mean sea level and its influence on the analysis of pressure field above Yugoslavia,
 • Andrej Hočevar, Zdravko Petkovšek: Koncept kompleksne meteorološke obdelave z elektronskim računalnikom in nekaj rezultatov za meglo na letališču Ljubljana-Brnik - An outline of complex meteorological research by means of computer and some results for fog at the Ljubljana - Brnik airport,
 • Mirko Kovač: Nekaj ugotovitev o nastanku radiacijske megle na letališču Ljubljana - Brnik - Some findings about the formation of fog at the Ljubljana - Brnik airport,
 • Zdravko Petkovšek: Pogostnost megle v nižinah in kotlinah Slovenije - Frequency of fog in the lowlands of Slovenia,

1970
Razprave - Papers XII, Ljubljana 1970,
 • France Bernot: Vzroki poplav v Slovenskem primorju - Causes of floods in the coastal region of Slovenia,
 • Zdravko Petkovšek: Preprosta obravnava razkroja radiacijske megle - A simple treatment of radiation fog clearance,
 • Miran Trontelj: Prognoza neviht nad Slovenijo s pomočjo empiričnih parametrov - Thunderstorm forecast over Slovenia (Yugoslavia) by means of empirical parameters,
 • Janko Pristov: Uporabnost labilnostnih faktorjev za prognozo neviht in toče v Sloveniji - Usefulness of lability factors for thunderstorm and hail forecast in Slovenia,
 • Bojan Paradiž: Nekaj karakteristik onesnaženja zraka v Ljubljani - Some characteristics about atmospheric pollution at Ljubljana,
 • Slavko Verhovnik: Onesnaženje mesta Maribora s SO2 in dimom - Pollution of atmosphere with sulphur dioxide and smoke in Maribor,
 • Andrej Hočevar, Marko Jurgele, Zdravko Petkovšek: Metoda prenosa velike množice vektorjev vremena na hitre medije računalnikov - A method for transfer of large weather vectors population to high speed input media of computers,

1971
Razprave - Papers XIII, Ljubljana 1971,
 • Andrej Hočevar, Zdravko Petkovšek: Doprinos k poznavanju razmer v jezeru hladnega zraka v Ljubljanski kotlini - A contribution to the knowledge of cold air lake characteristics of the Ljubljana basin,
 • Mirko Kovač: Nekatere značilnosti vremena v Sloveniji v odvisnosti od barične razporeditve - Some weather characteristics in Slovenia in connection with pressure distribution,
 • Zdravko Petkovšek: Celodnevne megle v Ljubljani - All-day fog in Ljubljana,
 • Branko Weissbacher: Gibanje nevihtnih področij in intenzivnost padavin odvisnih od višinskih vetrov nad Slovenijo - Movements of thunderstorms and precipitation intensity regarding upper level winds over Slovenia,

1972
Rapzrave - Papers XIV, Ljubljana, 1972,
 • Jože Rakovec: Vertikalni profil vetra v prizemni turbulentni plasti - Vertical wind profiles in the turbulent boundary layer,
 • Miran Borko: Prispevek k prognozi neviht v Sloveniji - A contribution to the thunderstorm forecast in Slovenia,
 • Janko Pristov: Objektivni kriteriji za prognozo neviht in toče - Objective criteria for thunderstorm and hail forecast,
 • Janko Pučnik: Temperaturne inverzije v Ljubljanski kotlini - Temperature inversions in Ljubljana basin,

1973
Razprave - Papers XV, Ljubljana, 1973,
 • France Bernot: Smeri gibanja nevihtne aktivnosti na področju SR Slovenije - Directions of thunderstorm activity movements across the region of Republic Slovenia,
 • Branko Weissbacher: Ocena vpliva srebrovega jodida na nevihtne oblake - Estimation of silver jodide influence on thunderstorm clouds,
 • Janko Pristov: Poizkusna obramba pred točo v Sloveniji - Experimental hail protection in Slovenia,
 • Jože Rakovec, Andrej Hočevar: Primerjava meritev cirkumglobalnega in globalnega obsevanja v Ljubljani (1971-1973) - Comparison between circumglobal and global radiation data measured at Ljubljana (1971-1973),
 • Danilo Furlan: Okvirne vrednosti sončnega obsevanja na Balkanskem polotoku - Rough values of radiation at Balkanian peninsula,
 • Zdravko Petkovšek: Ugotovitve ob maršrutnih temperaturnih meritvah v Sloveniji - Statements on traverse temperature measurements in Slovenia,

1974
Razprave - Papers XVI, Ljubljana 1974,
 • Vlado Žitnik: Velikost toče v odvisnosti od nekaterih oblakovih parametrov - Hail size in relation of some cloud parameters,
 • Zdravko Petkovšek: Temperature pod salonitnimi kritinami raznih barv - Temperatures under roof covers of different colours,
 • Vlasta Stergar: Meteorološki parametri - osnova za preventivna škropljenja proti krompirjevi plesni - Meteorological parameters - basis for preventive sprinkling against potato blight,
 • Ciril Zrnec: Vplivi in posledice onesnaženja ozračja na vegetacijo industrijskega rajona v Zasavju v letu 1973 - Influences and effects of air pollution on vegetation at industrial basin Zasavje during the year 1973,

Razprave - Papers XVII, Ljubljana 1974,
 • Jože Roškar: Neka metoda za objektivno kontrolo parametrov vremena - A method for objective control of weather parameters,
 • Zdravko Petkovšek: Ocena transkontinentalnega transporta onesnaženja zraka v Slovenijo in iz nje - Estimation of transcontinental transport of air pollution to Slovenia and out it,
 • Danilo Furlan: Orientacijski podatki o izhlapevanju v Jugoslaviji - Some data on evaporation in Yugoslavia,
 • Milena Paradiž: Ocena 500 mb prognostičnih kart - Estimation of prognostic maps of 500 mb surface,
 • Majda Vida: Poskus ocene vremenskih procesov v Sloveniji z ozirom na vremenske situacije - Attempt to estimate weather processes in Slovenia with regard to weather situations,

1975
Razprave - Papers XVIII, Ljubljana 1975,
 • Andrej Hočevar, Jože Rakovec: Komponente sončnega obsevanja na hribu pravilne oblike ob jasnem vremenu - Components of solar radiation on a cone-shaped hill at clear sky,
 • Janko Pristov, Miran Trontelj: Megla v nekaterih slovenskih alpskih dolinah glede na višinske vetrove in na posamezne vremenske situacije - Fog in some Slovene Alpine valleys according to upper level winds and particular weather situations,
 • Jože Rakovec, Zdravko Petkovšek: Približno določanje višine nizkih in srednje visokih dimnikov v Sloveniji - A rough estimation of the height of small and middle high stacks in Slovenia,
 • Jože Roškar: O porazdelitvi letnih ekstremov nalivov v Sloveniji - About the distribution of yearly extremes of showers in Slovenia,

Razprave - Papers XIX, Ljubljana 1975,
 • Janko Pristov, Miran Trontelj: Zimski temperaturni ekstremi - Winter temperature extremes,
 • Zdravko Petkovšek: Uporabnost pilotbalonskih opazovanj na določitev gibanj in stratifikacije zraka v kotlinah - Utility of pilot-balloon observation for determination of air movements and air stratification in basins,
 • Andrej Hočevar: Analiza podatkov o trajanju sončnega obsevanja v treh vinorodnih območjih Slovenije (1965-1974),

1976
Razprave - Papers, Letnik 20, št. 1, Ljubljana, september 1976,
 • Branko Weissbacher: Statistična obdelava in primerjava števila dni s snežno odejo s srednjimi zimskimi temperaturami za Ljubljano - Statistical treatment and comparison between the number of days with snow cover and mean temperatures in Ljubljana,
 • Dušan Hrček: Meritve padavin v okolici hladilnih stolpov termoelektrarne Šoštanj - Measurements of precipitation in the surrounding of cooling towers of thermoelectric power station Šoštanj,
 • Marija Bonač, Zalika Rajh-Alatič: Primerjava rezultatov analiz padavin treh različnih krajev v Sloveniji - The comparison of results of analyses of precipitations among three different places in Slovenia,

Razprave - Papers, Letnik 20, št. 2, Ljubljana, december 1976,
 • Jože Roškar: Poskus določitve klime s faktorsko analizo in taksonomijo - An attempt to determine the climate by using factor analysis and taxonomy,
 • Zdravko Petkovšek: Periodičnost sunkov burje - Periodicity of bora gusts,
 • Danilo Furlan: Vpliv reliefa na meglo v nekaterih predelih Slovenije - Influence of relief on fog in some regions of Slovenia,
 • Andrej Šegula: Hladne fronte v območju Alp - Cold fronts in the region of the Alps,

1977
Razprave - Papers, Letnik 21, št. 1-2, Ljubljana, december 1977,
 • Boris Zupančič: Presoja metod za računanje povprečne dnevne temperature - Estimation of methods for the calculation of mean daily temperature,
 • Jelko Urbančič: Vpliv akumulacijskih jezer na pojavljanje megle v okolici - Influence of acumulation lakes on the occurence of fog in the surroundings,
 • Zdravko Petkovšek: Določanje emisije SO2 in izračun emisijskega potenciala za nekatere kotline v Sloveniji - SO2 emission determination and calculations of emission potential for some basins of Slovenia,
 • Janko Pristov: Vremenski pogoji ob visokem onesnašenju zraka - Weather conditions for the pollution of air,

1978
Razprave - Papers, Letnik 22, št. 1, Ljubljana, november 1978,
 • Jože Rakovec: Onesnaženje zraka od linijskega vira, dvo- in trodimenzionalni pristop - Air pollution from line source, a two- and a three-dimensional approach,
 • Janko Pristov: Dnevni hod koncentracij onesnaženosti zraka v kotlinah - The day course of air pollution concentrations in basins,
 • Vesna Jurčec, Danko Papišta: Interpretacija lokalne srednje mjesečne temperature pomoću parametra makro-razmjera - Interpretation of local mean monthly temperature by means of large-scale parameters,

Razprave - Papers, Letnik 22, št. 2, Ljubljana, december 1978,
 • Majda Vida: Soupadanje cerebrovaskularnih insultov (CVI) in astmatičnih napadov otrok (AN) z vremenskimi dogajanji v Sloveniji - Relation of cerebrovascular insults (CVI) and asthmatic attacks (AN) of children with weather phenomena in Slovenia,
 • Miran Trontelj: Visoke snežne odeje v Sloveniji in vzrok za njihov nastanek - Deep snow covers in Slovenia and resons for their formations,

1979
Razprave - Papers, Letnik 23, št. 1, Ljubljana, november 1979,
 • Jože Rakovec: Numerična napoved temperature tal in zraka pri tleh - Numerical prediction of ground - and surface-air temperature,
 • Bojan Logar, Jože Roškar, Boris Zupančič: Numerično filtriranje temperaturnih podatkov s Kredarice - Numerical filtering of temperature data from Kredarica,
 • Zdravko Petkovšek: Emisijski potencial SO2 za večino kotlin Slovenije - Emission potential of SO2 for majority of basins in Slovenia,
 • Igor Mezgec: Nevihte na Primorskem - Thunderstorms in costal region of Slovenia,

Razprave - Papers, Letnik 23, št. 2, Ljubljana, december 1979,
 • Branko Weissbacher, Vlado Žitnik: Relativna pogostost prehodov vremenskih stanj v Sloveniji od 1974. do 1978. leta - The relative frequency of transition of weather pattern in Slovenia in the period 1974 - 1978,
 • Jože Rakovec, Andrej Hočevar: Vpliv reliefa na numerično napovedan dnevni hod temperature prizemne plasti zraka - The influence of relief on the numerically predicted daily course of the temperature near the ground,
 • Andrej Hočevar, Zdravko Petkovšek, Jože Rakovec: Ocena primarnih polutantov in numerični eksperiment ocene oksidantov v Ljubljani in Mariboru,

1980
Razprave - Papers, Letnik 24, št. 1, Ljubljana, oktober 1980,
 • Zdravko Petkovšek: Preizkus metode stagnacijskih obdobij za prognozo period visokega onesnaženja zraka - Test of the method of stagnation periods for forecasting high air pollution episodes,
 • Milan Sijerković: Istraživanje nastupa lokalnog vjetra bure metodom mezoanalize - Investigation of the beginning of the local wind, the bora, by the mesoanalysis method,
 • Lučka Kajfež-Bogataj: Pogostnost in razkroj talnih in dvignjenih temperaturnih inverzij v treh krajih Jugoslavije - Frequency and destruction of ground-based and lifted inversions at three places in Yugoslavia,
 • Jože Rakovec: Oblačnost in nekateri drugi parametri na štirih postajah v Evropi - Cloud ammount and some other parameters at four stations in Europe,

Razprave - Papers, Letnik 24, št. 2, Ljubljana, december 1980,
 • Bojan Logar: Časovne in prostorske korelacije med temperaturami zraka v Ljubljani in nad njo - Temporal and spatial correlations between air temperatures in and above Ljubljana,
 • Zdravko Petkovšek: Klimatski model za oceno zmanjšanja energije sončnega obsevanja v kotlinah zaradi megle in onesnaženja zraka - Climatic model for estimation of insolation energy reduction in basins by fog and air pollution,
 • Vlado Žitnik, Bojan Logar: Klasifikacija vremenskih tipov s posebnim ozirom na lokalni razvoj vremena - Classification of weather patterns with special reference to local weather development,
 • Marjana Gajić-Čapka: Utjecaj promjene termina motrenja na mjesečni srednjak temperature zraka - The efect of changes of observation hours on mean monthly air temperature,

1981
Razprave - Papers, Letnik 25, št. 1, Ljubljana, oktober 1981,
 • Bojan Logar: Časovne in prostorske korelacije med temperaturami zraka na raznih višinah ter oblačnostjo in z upoštevanjem stanja tal v Ljubljani ob 14. uri - Time and space correlation among air temperatures on different levels and cloudiness - with ground state considered at Ljubljana at 14.00,
 • Krešo Pandžić: Prikaz polja vjetra na Jadranu za vrijeme bure i juga - Presentation of wind field at the Adriatic Sea during Bora and Scirocco conditions,
 • Majda Vida, Bojan Logar, Janez Žumer, Peter Kartin, Miloš Perovič: Izsledki povezav med objektivnimi prognostičnimi biometeorološkimi parametri in nastanki cerebrovaskularnih bolezni (CVI) - The indications of correlations between objective prognostic biometeorological parameters and the onset of cerebrovascular diseases (CVI),

Razprave - Papers, Letnik 25, št. 2, Ljubljana, december 1981,
 • Janko Pristov, Bojan Logar: Analiza temperatur zunanjega zraka za potrebe ogrevanja stavb - The analysis of outside air temperatures for needs of building heating,
 • Milan Hodžić: Ciklonalni valovi na Jadranu - Storm surges on the Adriatic,
 • Andrej Kranjc: Obramba pred točo v Sloveniji danes - Hail protection in Slovenia today,

1982
Razprave - Papers, Letnik 26, št. 1-2, Ljubljana, december 1982,
 • Milan Sijerković, Vlasta Švast: Lokalna analiza prodora hladnog zraka 12.-13.1. 1982. godine - Local analysis of the air invasion on 12th - 13th January 1982,
 • Zdravko Petkovšek: Veter v Sloveniji z vidika vpliva na zbiralnik sončne energije - Wind in Slovenia regarding its influence on sun-energy collector,
 • Janko Pristov, Boris Zupančič, Filip Štucin: Najvišje dnevne padavine za porečje Save do Krškega - Maximal daily precipitations in the basin of the Sava,
 • Tomaž Vrhovec: Gravitacijski valovi v jezerih hladnega zraka - Gravity vawes in the cold air lakes,
 • Tone Zupančič, Boris Zupančič: Vpliv mesta Celja na prizemno cirkulacijo zraka v zimskih mesecih - Influence of the city of Celje on ground level circulation in the winter months,
 • Dušan Hrček: Preprost model onesnaženosti zraka za Celje - The simple urban air pollution model for Celje,
 • Tone Planinšek: Transport onesnaženja zraka v okolico TE Trbovlje - Transport of air pollution from the Trbovlje coal-fired power plant,

1983
Razprave - Papers, Letnik 27, št. 1, Ljubljana, oktober 1983,
 • Jože Rakovec, Zdravko Petkovšek: Ocena vpliva jezera na meteorološke količine z modeli - Estimation of the influence of lake on meteorological variables by models,
 • Tomaž Vrhovec: Model za oceno orografskega dodatka k verjetni največji količini padavin - Model for estimation of orographic part of the maximal possible precipitation,
 • Jelko Urbančič: Poskus simuliranja burje s pomočjo numeričnega modela - Simulation of the bora wind by means of numerical model,

Razprave - Papers, Letnik 27, št. 2, Ljubljana, december 1983,
 • Janko Pristov: Klimatski opis in ocena vpliva ojezeritve Cerkniškega in Planinskega polja na spremembo mikroklime - Climatic description and an assessment of the influence of water accumulations on the microclimate of Cerkniško and Planinsko polje,
 • Zdravko Petkovšek, Jože Rakovec: Modeliranje razkroja jezera hladnega zraka - Modelling of cool pool dissipation,
 • Marjan Divjak: Določevanje vertikalnih hitrosti zračnih tokov v oblakih - The evaluation of vertical air velocities in clouds,

1984
Razprave - Papers, Letnik 28, št. 1, Ljubljana, oktober 1984,
 • Janko Pristov: Ekstremno močni vetrovi pod Karavankami - An extremely strong wind below the Karavanke,
 • Alica Bajić: Strujanje u gornjem dijelu doline Save prema modelu Wippermanna - Airflow in the upper part of the Sava valley according to Wippermann's model,
 • Jože Rakovec, Zdravko Petkovšek: Polja meteoroloških spremenljivk za potrebe določanja disperzije v zraku na srednjih razdaljah - Fields of meteorological variables for use in studies of medium-scale dispersion in air,

Razprave - Papers, Letnik 28, št. 2, Ljubljana, december 1984,

1987
Razprave - Papers, Letnik 29, št. 1, Ljubljana, december 1987,
 • Boris Zupančič, Janko Pristov: Metoda in izbor referenčnega meteorološkega leta - Method and selection of test reference year,
 • Samo Rink, Tanja Cegnar: Primerjava statističnih metod za oceno ekstremnih vrednosti padavin - Comparation of statistical methods for estimation extreme values of precipitation amounts,
 • Tomaž Vrhovec: Primerjava nekaterih zimskih klimatskih količin v vzhodnem delu Ljubljanske kotline - Comparation of some winter climatic parameters in the eastern part of the Ljubljana basin,
 • Andrej Kranjc: Obramba pred točo v Sloveniji danes - Hail protection in Slovenia,

Razprave - Papers, Letnik 29, št. 2, Ljubljana, december 1987,
 • Jože Rakovec et al.: Metoda ocenjevanja vpliva hladilnega stolpa na naravni vlek na okolje - A method of Estimation of the Influence of a Cooling Tower with Natural Ventilation on the Envrionment,
 • Zdravko Petkovšek: Zmanjšanje osončenja zaradi oblaka iz hladilnega stolpa - Reduction of Insolation due to the Cloud from a Cooling Tower,
 • Tomaž Vrhovec: Simulacija dvodimenzionalnega toka zraka po pobočju - Simulation of a Two Dimensional Air Flow along a Slope,

1989
Razprave - Papers, Letnik 30, št. 1, Ljubljana, november 1989,

1994
Razprave - Papers, Letnik 31, št. 1, Ljubljana, december 1994,
 • Jože Rakovec: The Time Evolution of Cb Clouds in Northeastern Slovenia,
 • Marjan Divjak: Radarsko merjenje padavin: Uporaba vertikalnih profilov odbojnosti,
 • Andreja Sušnik: Uporabnsot raznih metod prikaza fenološkega razvoja koruze (Zea Mays L.) za Slovenijo,
 • Ana Žust: Zveze med dolžinami medfaznih obdobij vinske trte (Vitis vinifera) in vsotami temperatur nad izbranimi temperaturnimi pragovi v Sloveniji,
 • Ciril Zrnec: Značilnosti cvetenja nekaterih vrst rastlin in njihova uporabnost v agrometeorologiji,
 • Bogdan Lalić: Visokovodni valovi v odvisnosti od padavin, vegetacije in predhodne namočenosti za reko Savinjo,
 • Silvo Žlebir: Avtomaticazija meteoroloških meritev na letališču Ljubljana-Brnik,

2000
Razprave - Papers, Letnik 32, št. 1-2, Ljubljana, december 2000,
 • Marjeta Gerjevič: Analiza pojavljanja zadnjih pomladanskih in prvih jesenskih negativnih temperatur v Sloveniji,
 • Mateja Gjerek: Tipizacija vremena za potrebe optimalne interpolacije,
 • Marko Uršič: Merilni sistem za merjenje fluktuacij vetra,
 • Mark Žagar: Dinamična analiza dogajanj ob meji različnih zračnih mas,
 • Saša Gaberšek: Analiza pogostnosti različnih vremenskih tipov v Sloveniji z vidika klimatskih sprememb,
 • Jure Jerman: Sistematične neinstrumentalne napake pri merjenju padavin z meteorološkim radarjem,
 • Gregor Gregorič: Statistična napoved temperature s Kalman Bucyjevim filtrom,
 • Uroš Strajnar: Diagnoza lege frontalnih con v vertikalnih presekih troposfere nad Evropo,
 • Andrej Hrabar: Numerična simulacija nastanka in razkroja jezer hladnega zraka,
 • Sandra Turk: Vodna bilanca tal v Sloveniji in v bližnji okolici v zadnjem stoletju,
 • Mojca Dolinar: Vstopanje okolišnjega zraka v kumulusni oblak,
 • Špela Pirnat: Ugotavljanje virov onesnaženja z ozonom s pomočjo trajektorij,
 • Klemen Bergant: Merjenje in modeliranje UV-B obsevanja,
 • Petra Golob: Napovedovanje količine naravnega UV-B sevanja,
 • Anton Zgonc: Časovna ekstrapolacija radarskih odbojev iz ozračja,
 • Metod Koželj: Uporaba prognoziranih polj potencialne vrtinčnosti za izboljšanje napovedovanja intenzivnih padavin,
 • Gregor Sluga: Prostorska razporeditev akumulacije snežnih padavin vzdolž grebena Spodnjih Bohinjskih gora v zimi 1997-1998,
 • Mateja Iršič: Vzroki za močne padavine,
 • Joško Knez: Napovedovanje temperature in meteorološkega stanja cestišča,
 • Uroš Bergant: Napovedovanje megle na letališču Ljubljana z metodami statistične interpretacije opazovanj in rezultatov numeričnih modelov,
 • Boris Žorž: Verifikacija napovedi višine baze oblakov na letališču Ljubljana-Brnik,
 • Janko Merše: Simulacija turbulentnega razkroja jezera hladnega zraka z modelom MM5,
 • Rahela Žabkar: Preučevanje spreminjanja koncentracij SO2 v Zasavju s pomočjo trajektorij,

POSEBNE ŠTEVILKE

Razprave - Posebna številka, Simpozij, Meteorologija - Gospodarstvo, št. 1, Ljubljana 1975,

Razprave - Posebna številka, Simpozij, Meteorologija - Gospodarstvo, št. 2, Ljubljana 1975,

Razprave - Posebna številka, Simpozij, Meteorologija - Gospodarstvo, št. 3, Ljubljana 1975,
 • Vlasta Stergar: Kaj lahko agrometeorologija nudi kmetijstvu,
 • Ivan Penzar: Pomoć meteorologije u planiranju poljoprivrednih kultura,
 • Momirka Vukmirović: Agrometeorološke prognoze za potrebe voćarstva,
 • Miloje Radosavljević: Prognoziranje minimalne temperature po metodu H. Reutera,
 • Ivan Gams: Nekatere posebnosti kraške klime,
 • Vlado Žitnik: Radarske meritve oblakovih paramerov značilnih za pojav toče,
 • Jože Maček: O ogroženosti kmetijskih rastlin od žveplovega dvokisa in orientacijska ocena od industrijskih emisij prizadetega areala kmetijskih zemljišč v Sloveniji,
 • Tone Wagner: Vpliv temperature na proizvodnjo hmelja v Sloveniji,
 • Željko Cindrić: Preventivne prognoze stupnja opasnosti od šumskih požara,
 • Božo Kristan: Nove tehnike aero snemanje (Remote Sensing) in meteorologija,

Razprave - Papers, Letnik 21, Posebna številka, Simpozij, Avtomatizacija v meteorologiji, Ljubljana, december 1977,

Razprave - Papers, Posebna številka - Special issue, Ljubljana, december 1999,
 • Klemen Bergant, Lučka Kajfež-Bogataj: Prostorska interpolacija fenoloških podatkov - cvetenje robinije (Robinia pseudoacacia L.) v Sloveniji - Spatial interpolation of phenological data of locust tree (Robinia pseudoacacia L.) in Slovenia,
 • Marjan Jarnjak, Ana Tretjak: Satelitsko skenirani podatki za kartiranje vegetacije - Satellite scanned data in the function of vegetation mapping,
 • Simone Orlandini, Marco Bindi, Marco Mancini, Marco Moriondo, Lucca Fibbi: Prostorski prikaz fenoloških podatkov za vinsko trto v različnih skalah z uporabo nevronskih mrež - Spatialisation of grapevine phenological data at different scales by using an artifical neural network,
 • Lučka Kajfež-Bogataj, Klemen Bergant: Primerjava napovedovanja splošnega cvetenja bobovca (Malus domestica Borkh) in domače češplje (Prumus domestica L.) v Ljubljani - Comparison of predicting full flowering dates of apple tree (Malus domestica Borkh) and plum tree (Prunus domestica L.) in Ljubljana,
 • Andreja Sušnik, Andreja Kofol-Seliger: Uporaba fenoloških podatkov pri določanju prašenja alergenih rastlin - Usage of phenological data by determination of allergenic plants pollination,
 • Attila Bussay: Vrednotenje WMO RA VI. agrometeorološke ankete - fenološka opazovanja in mreže - Evaluation of WMO RA VI. Agrometerological questionnaire related to phenological observations and networks,
 • Andrea Cicogna, Marco Gani: Življenjski ciklus koruze na območju regije Furlanije Julijske krajine in Slovenije - Life cycle of the maize in Friuli-Venezia Giulia and Slovenia,
 • Jaroslav Valter, Ivan Kott: Monitoring sezonske prirasti vegetacije na podlagi standardnih fenoloških podatkov - Monitoring of the seasonal progress of vegetation by the normalised phenological data,
 • Pavol Nejedlik: Izmenjava fenoloških podatkov za gojene rastline med državami osrednje Evrope (CEC) - Phenological data exchange of cultural plants of Central European Countries (CEC),
 • Ana Žust: Fenološki arhiv in uporaba fenoloških podatkov v Sloveniji - Phenological archive survey and the usage of phenological data in Slovenia,
 Enajsta številka za tiskanje doma
(pdf - 54 Mb)