AVTORJI


Babšek Bogdan Bajić Alica Bergant Klemen Bergant Uroš
Bernot France Bindi Marco Bonač Marija Borko Miran
Bussay Attila Cegnar Tanja Cicogna Andrea Cindrić Željko
Čadež Marjan Diklić Stjepan Divjak Marjan Dolinar Mojca
Fibbi Lucca Furlan Danilo Gaberšek Saša Gajić-Čapka Marjana
Gams Ivan Gani Marco Gburčik Petar Gburčik Verica
Gerjevič Marjeta Gjerek Mateja Glavič Božo Golob Petra
Gregorič Gregor Gregorka Dušan Herbst Zvonka Hočevar Andrej
Hodžić Milan Hrabar Andrej Hrček Dušan Iršič Mateja
Jarnjak Marjan Jerman Jure Jurčec Vesna Jurgele Marko
Kajfež-Bogataj Lučka Kartin Peter Katušin Zvonimir Knez Joško
Kofol-Seliger Andreja Kott Ivan Kovač Mirko Koželj Metod
Kranjc Andrej Kristan Božo Lalić Bogdan Lesar Anton
Lesjak Martin Logar Bojan Lončar Edita Maček Jože
Mancini Marco Mandeljc Emil Manohin Vital Martinčič Andrej
Marussig Miran Marušič Ivan Merše Janko Mezgec Igor
Moriondo Marco Nejedlik Pavol Orlandini Simone Pandžić Krešo
Papišta Danko Paradiž Bojan Paradiž Milena Penzar Ivan
Perovič Miloš Petkovšek Zdravko Pirnat Špela Pirtovšek Ervin
Planinšek Tone Pleško Nada Pristov Janko Pristov Neva
Pristov Pepca Pučnik Janko Radosavljević Miloje Rajh-Alatič Zalika
Rakovec Jože Reya Oscar Rink Samo Roškar Jože
Sijerković Milan Sluga Gregor Solomun Hilda Stele Alenka
Stergar Vlasta Strajnar Uroš Stritar Albin Sušnik Andreja
Šegula Andrej Šinik Nadežda Škerjanc Karel Šnajder Jože
Štucin Filip Švast Vlasta Tovornik Mile Tretjak Ana
Trontelj Miran Turk Sandra Urbančič Jelko Urh Ivan
Uršič Marko Valter Jaroslav Verhovnik Slavko Vida Majda (roj. Robavs)
Vidmar Milan Vrhovec Tomaž Vukmirović Dušan Vukmirović Momirka
Wagner Tone Weissbacher Branko Zaveršek Jasna Zgonc Anton
Zrnec Ciril Zupančič Boris Zupančič Tone Žabkar Rahela
Žagar Mark Žitnik Vlado Žlebir Silvo Žorž Boris
Žumer Janez Žust Ana
 


Babšek Bogdan
 • Cena čistega zraka (1975),

Bajić Alica
 • Strujanje u gornjem dijelu doline Save prema modelu Wippermanna - Airflow in the upper part of the Sava valley according to Wippermann's model (1984),

Bergant Klemen
 • Merjenje in modeliranje UV-B obsevanja (2000),
 • Prostorska interpolacija fenoloških podatkov - cvetenje robinije (Robinia pseudoacacia L.) v Sloveniji - Spatial interpolation of phenological data of locust tree (Robinia pseudoacacia L.) in Slovenia (1999),
 • Primerjava napovedovanja splošnega cvetenja bobovca (Malus domestica Borkh) in domače češplje (Prumus domestica L.) v Ljubljani - Comparison of predicting full flowering dates of apple tree (Malus domestica Borkh) and plum tree (Prunus domestica L.) in Ljubljana (1999),

Bergant Uroš
 • Napovedovanje megle na letališču Ljubljana z metodami statistične interpretacije opazovanj in rezultatov numeričnih modelov (2000),

Bernot France
 • Prispevek k proučevanju zraka nad morjem - Contribution to the investigation of the air temperature above sea surface (1959),
 • Prispevek k poznavanju klime Kankana - Contribution to the knowledge of the climate of Kankan (1964),
 • Temperatura morske vode pri Trstu in Kopru - Sea water temperature at Trieste and Koper (1965),
 • Ladijska opazovanja ob prehodu hladne fronte čez severni Jadran 25. - 27. februarja 1965 - Ship's observations during the cold front passing the North Adria in the days 25th - 27th February 1965, (1965),
 • Ekstremne temperature morja pri Kopru v obdobju 1958-1965 - Extreme sea-water temperatures at Koper during the period 1958-1965 (1966) (1967),
 • Prispevek k spoznavanju morja ob slovenskem obrežju - Contribution to the understanding of the sea water temperature along the Slovene coast (1970),
 • Vzroki poplav v Slovenskem primorju - Causes of floods in the coastal region of Slovenia (1970),
 • Smeri gibanja nevihtne aktivnosti na področju SR Slovenije - Directions of thunderstorm activity movements across the region of Republic Slovenia (1973),

Bindi Marco
 • Prostorski prikaz fenoloških podatkov za vinsko trto v različnih skalah z uporabo nevronskih mrež - Spatialisation of grapevine phenological data at different scales by using an artifical neural network (1999),

Bonač Marija
 • Primerjava rezultatov analiz padavin treh različnih krajev v Sloveniji - The comparison of results of analyses of precipitations among three different places in Slovenia (1976),

Borko Miran
 • Periodogramska analiza višine 500mb površine za poletna obdobja 1954 in 1955 - A periodogramatic analysis of the altitude of 500mb level for summer 1954 and 1955 (1957),
 • Odvisnost sušnih razdobij v Sloveniji od splošne cirkulacije atmosfere - The general circulation of the atmosphere and the dry periods in Slovenia (1959),
 • Nekaj ugotovitev v zvezi s pojavom neviht na Brniku - Some statements about thunderstorm phenomena at Brnik (Ljubljana-airport) (1968),
 • Prispevek k prognozi neviht v Sloveniji - A contribution to the thunderstorm forecast in Slovenia (1972),

Bussay Attila
 • Vrednotenje WMO RA VI. agrometeorološke ankete - fenološka opazovanja in mreže - Evaluation of WMO RA VI. Agrometerological questionnaire related to phenological observations and networks (1999),

Cegnar Tanja
 • Primerjava statističnih metod za oceno ekstremnih vrednosti padavin - Comparation of statistical methods for estimation extreme values of precipitation amounts (1987),

Cicogna Andrea
 • Življenjski ciklus koruze na območju regije Furlanije Julijske krajine in Slovenije - Life cycle of the maize in Friuli-Venezia Giulia and Slovenia (1999),

Cindrić Željko
 • Preventivne prognoze stupnja opasnosti od šumskih požara (1975),

Čadež Marjan
 • O stabilnosti atmosfere - Stability of the atmosphere (1957),

Diklić Stjepan
 • Generalizacija kratkotrajnih kiša (1975),

Divjak Marjan
 • Določevanje vertikalnih hitrosti zračnih tokov v oblakih - The evaluation of vertical air velocities in clouds (1983),
 • Radarsko merjenje padavin: Uporaba vertikalnih profilov odbojnosti (1994),

Dolinar Mojca
 • Vstopanje okolišnjega zraka v kumulusni oblak (2000),

Fibbi Lucca
 • Prostorski prikaz fenoloških podatkov za vinsko trto v različnih skalah z uporabo nevronskih mrež - Spatialisation of grapevine phenological data at different scales by using an artifical neural network (1999),

Furlan Danilo
 • Zona maksimalnih padavin v Julijskih Alpah in njena utemeljitev - On the problem of the zone of maximum amounts of precipitations in Julian Alps (1968),
 • Okvirne vrednosti sončnega obsevanja na Balkanskem polotoku - Rough values of radiation at Balkanian peninsula (1973),
 • Orientacijski podatki o izhlapevanju v Jugoslaviji - Some data on evaporation in Yugoslavia (1974),
 • Vpliv reliefa na meglo v nekaterih predelih Slovenije - Influence of relief on fog in some regions of Slovenia (1976),
 • Meteorologija in vodno gospodarstvo (1975),

Gaberšek Saša
 • Analiza pogostnosti različnih vremenskih tipov v Sloveniji z vidika klimatskih sprememb (2000),

Gajić-Čapka Marjana
 • Utjecaj promjene termina motrenja na mjesečni srednjak temperature zraka - The efect of changes of observation hours on mean monthly air temperature (1980),

Gams Ivan
 • Nekatere posebnosti kraške klime (1975),

Gani Marco
 • Življenjski ciklus koruze na območju regije Furlanije Julijske krajine in Slovenije - Life cycle of the maize in Friuli-Venezia Giulia and Slovenia (1999),

Gburčik Petar
 • Objektivna analiza (1977),

Gburčik Verica
 • Automatizovana obrada podataka o sunčevom zračenju (1977),

Gerjevič Marjeta
 • Analiza pojavljanja zadnjih pomladanskih in prvih jesenskih negativnih temperatur v Sloveniji (2000),

Gjerek Mateja
 • Tipizacija vremena za potrebe optimalne interpolacije (2000),

Glavič Božo
 • Elektronski telemetrijski sistem za sakupljanje meteoroloških podataka EMP 11 (1977),

Golob Petra
 • Napovedovanje količine naravnega UV-B sevanja (2000),

Gregorič Gregor
 • Statistična napoved temperature s Kalman Bucyjevim filtrom (2000),

Gregorka Dušan
 • Meteorološki podatki za gradbeništvo (1975),

Herbst Zvonka
 • Avtomatska obdelava podatkov o onesnaženju zraka (1977),

Hočevar Andrej
 • Poiskus ocene prognostične karte - An attempt of the assessement of the forecasting map (1959),
 • Primerjava temperaturnih razmer v goli zemlji in zemlji z rastlinsko odejo - A Comparation of the Temperatures Within the Bare Soil and the Vegetation Covered Soil (1962),
 • Lokalni vremenski tipi v Sloveniji pozimi - Local weather types in Slovenia in winter (1964),
 • Lokalni vremenski tipi v Sloveniji v letih 1957 in 1958 - Local weather types in Slovenia in the years 1957 and 1958 (1965),
 • Značilnosti nekaterih meteoroloških elementov pri generaliziranih lokalnih vremenskih tipih - Characteristics of some meteorological elements at generalised local weather types (1965),
 • Prikaz vremena nekaterih krajev Slovenije z lokalnimi vremenskimi tipi - Presentation of weather with local weather types for some places of Slovenia (1966),
 • Globalno sevanje v Ljubljani - Global radiation at Ljubljana (1967),
 • Lokalni vremenski tipi ob padavinskih situacijah v Sloveniji v obdobju 1955-1959 - Local weather types at weather situations with precipitation in Slovenia during the period 1955-1959 (1967),
 • Koncept kompleksne meteorološke obdelave z elektronskim računalnikom in nekaj rezultatov za meglo na letališču Ljubljana-Brnik - An outline of complex meteorological research by means of computer and some results for fog at the Ljubljana - Brnik airport (1969),
 • Metoda prenosa velike množice vektorjev vremena na hitre medije računalnikov - A method for transfer of large weather vectors population to high speed input media of computers (1970),
 • Doprinos k poznavanju razmer v jezeru hladnega zraka v Ljubljanski kotlini - A contribution to the knowledge of cold air lake characteristics of the Ljubljana basin (1971),
 • Primerjava meritev cirkumglobalnega in globalnega obsevanja v Ljubljani (1971-1973) - Comparison between circumglobal and global radiation data measured at Ljubljana (1971-1973) (1973),
 • Komponente sončnega obsevanja na hribu pravilne oblike ob jasnem vremenu - Components of solar radiation on a cone-shaped hill at clear sky (1975),
 • Analiza podatkov o trajanju sončnega obsevanja v treh vinorodnih območjih Slovenije (1965-1974) - Analysis of data on sunshine duration at three wine-growing regions of Slovnia (1965-1974) (1975),
 • Vpliv reliefa na numerično napovedan dnevni hod temperature prizemne plasti zraka - The influence of relief on the numerically predicted daily course of the temperature near the ground (1979),
 • Ocena primarnih polutantov in numerični eksperiment ocene oksidantov v Ljubljani in Mariboru - Estimate of primary pollutants and a numerical experimant for calculation of photochemical oxidants in Ljubljana and Maribor (1979),
 • Meteorološki vidiki smotrne rabe prostora (1975),
 • Poskus vključevanja meteoroloških parametrov v planersko analizo prostora (1975),
 • Senzorji - ključni problem avtomatskih meteoroloških opazovanj (1977),

Hodžić Milan
 • Ciklonalni valovi na Jadranu - Storm surges on the Adriatic (1981),

Hrabar Andrej
 • Numerična simulacija nastanka in razkroja jezer hladnega zraka (2000),

Hrček Dušan
 • Meritve padavin v okolici hladilnih stolpov termoelektrarne Šoštanj - Measurements of precipitation in the surrounding of cooling towers of thermoelectric power station Šoštanj (1976),
 • Preprost model onesnaženosti zraka za Celje - The simple urban air pollution model for Celje (1982),
 • Programske zahteve za avtomatsko meteorološko postajo (1977),
 • Avtomatska obdelava podatkov o onesnaženju zraka (1977),

Iršič Mateja
 • Vzroki za močne padavine (2000),

Jarnjak Marjan
 • Satelitsko skenirani podatki za kartiranje vegetacije - Satellite scanned data in the function of vegetation mapping (1999),

Jerman Jure
 • Sistematične neinstrumentalne napake pri merjenju padavin z meteorološkim radarjem (2000),

Jurčec Vesna
 • Interpretacija lokalne srednje mjesečne temperature pomoću parametra makro-razmjera - Interpretation of local mean monthly temperature by means of large-scale parameters (1978),

Jurgele Marko
 • Metoda prenosa velike množice vektorjev vremena na hitre medije računalnikov - A method for transfer of large weather vectors population to high speed input media of computers (1970),

Kajfež-Bogataj Lučka
 • Pogostnost in razkroj talnih in dvignjenih temperaturnih inverzij v treh krajih Jugoslavije - Frequency and destruction of ground-based and lifted inversions at three places in Yugoslavia (1980),
 • Toča in sodra v Sloveniji - Hail and graupel in Slovenia (1989),
 • Prostorska interpolacija fenoloških podatkov - cvetenje robinije (Robinia pseudoacacia L.) v Sloveniji - Spatial interpolation of phenological data of locust tree (Robinia pseudoacacia L.) in Slovenia (1999),
 • Primerjava napovedovanja splošnega cvetenja bobovca (Malus domestica Borkh) in domače češplje (Prumus domestica L.) v Ljubljani - Comparison of predicting full flowering dates of apple tree (Malus domestica Borkh) and plum tree (Prunus domestica L.) in Ljubljana (1999),

Kartin Peter
 • Izsledki povezav med objektivnimi prognostičnimi biometeorološkimi parametri in nastanki cerebrovaskularnih bolezni (CVI) - The indications of correlations between objective prognostic biometeorological parameters and the onset of cerebrovascular diseases (CVI) (1981),

Katušin Zvonimir
 • Odredjivanje parametra širenja dima iz dimnjaka EL-TO u Zagrebu na osnovu snimanja jednom kamerom (1975),

Knez Joško
 • Napovedovanje temperature in meteorološkega stanja cestišča (2000),

Kofol-Seliger Andreja
 • Uporaba fenoloških podatkov pri določanju prašenja alergenih rastlin - Usage of phenological data by determination of allergenic plants pollination (1999),

Kott Ivan
 • Monitoring sezonske prirasti vegetacije na podlagi standardnih fenoloških podatkov - Monitoring of the seasonal progress of vegetation by the normalised phenological data (1999),

Kovač Mirko
 • Temperatura 300 metrske prizemne plasti zraka v Ljubljanski kotlini - Some temperature data of the planetary boundary layer - first 300 meters - of Ljubljana basin (1968),
 • Nekaj ugotovitev o nastanku radiacijske megle na letališču Ljubljana - Brnik - Some findings about the formation of fog at the Ljubljana - Brnik airport (1969),
 • Nekatere značilnosti vremena v Sloveniji v odvisnosti od barične razporeditve - Some weather characteristics in Slovenia in connection with pressure distribution (1971),

Koželj Metod
 • Uporaba prognoziranih polj potencialne vrtinčnosti za izboljšanje napovedovanja intenzivnih padavin (2000),

Kranjc Andrej
 • Obramba pred točo v Sloveniji danes - Hail protection in Slovenia today (1981),
 • Obramba pred točo v Sloveniji danes - Hail protection in Slovenia (1987),

Kristan Božo
 • Nove tehnike aero snemanje (Remote Sensing) in meteorologija (1975),

Lalić Bogdan
 • Visokovodni valovi v odvisnosti od padavin, vegetacije in predhodne namočenosti za reko Savinjo (1994),

Lesar Anton
 • Digitalni model reliefa (1975),

Lesjak Martin
 • Domača avtomatska postaja z mikroračunalnikom (1977),

Logar Bojan
 • Numerično filtriranje temperaturnih podatkov s Kredarice - Numerical filtering of temperature data from Kredarica (1979),
 • Časovne in prostorske korelacije med temperaturami zraka v Ljubljani in nad njo - Temporal and spatial correlations between air temperatures in and above Ljubljana (1980),
 • Klasifikacija vremenskih tipov s posebnim ozirom na lokalni razvoj vremena - Classification of weather patterns with special reference to local weather development (1980),
 • Časovne in prostorske korelacije med temperaturami zraka na raznih višinah ter oblačnostjo in z upoštevanjem stanja tal v Ljubljani ob 14. uri - Time and space correlation among air temperatures on different levels and cloudiness - with ground state considered at Ljubljana at 14.00 (1981),
 • Izsledki povezav med objektivnimi prognostičnimi biometeorološkimi parametri in nastanki cerebrovaskularnih bolezni (CVI) - The indications of correlations between objective prognostic biometeorological parameters and the onset of cerebrovascular diseases (CVI) (1981),
 • Analiza temperatur zunanjega zraka za potrebe ogrevanja stavb - The analysis of outside air temperatures for needs of building heating (1981),

Lončar Edita
 • Jedna mogučnost prikaza klime za potrebe zdravstva i turizma - A climatological description suitable for medical and touristic purposes (1968),
 • Prognoza razbijanja inverzije na području grada Zagreba (1975),

Maček Jože
 • O ogroženosti kmetijskih rastlin od žveplovega dvokisa in orientacijska ocena od industrijskih emisij prizadetega areala kmetijskih zemljišč v Sloveniji (1975),

Mancini Marco
 • Prostorski prikaz fenoloških podatkov za vinsko trto v različnih skalah z uporabo nevronskih mrež - Spatialisation of grapevine phenological data at different scales by using an artifical neural network (1999),

Mandeljc Emil
 • Prenos podatkov v mreži hidrometeoroloških postaj (1977),

Manohin Vital
 • Kratko poročilo o metodi dolgoročnih prognoz na osnovi lokalnih klimatoloških podatkov - A short report about the metod of prognoses for a longer period on the basis of the local climatological particulars (1957),
 • Vprašanje Monsunov - The origin of Monsoons (1959),
 • Deset let opazovanj na visokogorski postaji Kredarici (2515m) - Ten year observation on the mountain station Kredarica (1965),
 • Nekatere značilnosti zimskih temperatur v Ljubljani v zadnjih 115 letih - Some characteristics of winter temperatures in Ljubljana in last 115 years (1965),
 • 83-letno kolebanje zimskih temperatur v Ljubljani - The 83-years rhythm of winter temperatures in Ljubljana (1966),
 • Hipoteza o vplivu sončne svetlobe na efektivno sevanje zemeljske površine - Hypothesis of influence of solar radiation on an effective terrestial radiation (1967),

Martinčič Andrej
 • Vpliv človeka na nastanek nekaterih mrazišč v Trnovskem gozdu (1975),

Marussig Miran
 • Meteorološki podatki kot element projektiranja, gradnje in vzdrževanja cest (1975),

Marušič Ivan
 • Poskus vključevanja meteoroloških parametrov v planersko analizo prostora (1975),

Merše Janko
 • Simulacija turbulentnega razkroja jezera hladnega zraka z modelom MM5 (2000),

Mezgec Igor
 • Nevihte na Primorskem - Thunderstorms in costal region of Slovenia (1979),

Moriondo Marco
 • Prostorski prikaz fenoloških podatkov za vinsko trto v različnih skalah z uporabo nevronskih mrež - Spatialisation of grapevine phenological data at different scales by using an artifical neural network (1999),

Nejedlik Pavol
 • Izmenjava fenoloških podatkov za gojene rastline med državami osrednje Evrope (CEC) - Phenological data exchange of cultural plants of Central European Countries (CEC) (1999),

Orlandini Simone
 • Prostorski prikaz fenoloških podatkov za vinsko trto v različnih skalah z uporabo nevronskih mrež - Spatialisation of grapevine phenological data at different scales by using an artifical neural network (1999),

Pandžić Krešo
 • Prikaz polja vjetra na Jadranu za vrijeme bure i juga - Presentation of wind field at the Adriatic Sea during Bora and Scirocco conditions (1981),

Papišta Danko
 • Interpretacija lokalne srednje mjesečne temperature pomoću parametra makro-razmjera - Interpretation of local mean monthly temperature by means of large-scale parameters (1978),

Paradiž Bojan
 • Nekaj karakteristik onesnaženja zraka v Ljubljani - Some characteristics about atmospheric pollution at Ljubljana (1970),
 • Vloga in naloge meteorologije pri skrbi za čist zrak (1975),
 • Avtomatizacija v meteorologiji (1977),
 • Programske zahteve za avtomatsko meteorološko postajo (1977),
 • Obdelava vetra z avtomatsko meteorološko postajo (1977),

Paradiž Milena
 • Ocena 500 mb prognostičnih kart - Estimation of prognostic maps of 500 mb surface (1974),

Penzar Ivan
 • Pomoć meteorologije u planiranju poljoprivrednih kultura (1975),

Perovič Miloš
 • Izsledki povezav med objektivnimi prognostičnimi biometeorološkimi parametri in nastanki cerebrovaskularnih bolezni (CVI) - The indications of correlations between objective prognostic biometeorological parameters and the onset of cerebrovascular diseases (CVI) (1981),

Petkovšek Zdravko
 • Doprinos k prognozi pomladanskih pozeb v Sloveniji - Contribution to the prognosis of spring frost in Slovenia (1957),
 • Meritve in primerjave v zvezi z velikostjo meglenih kapljic v Ljubljani - Measurements and comparisons of the drop diameters in Ljubljana fog (1959),
 • Vlaga v stanovanjih s centralnim ogrevanjem in ovlaževanje prostorov - Humidity in the Flats with Central Heating and Moistening of the Rooms (1962),
 • Padavine ob hladnih frontah v Sloveniji - Cold-front precipitations in Slovenia (1964),
 • Regionalni vremenski tipi Slovenije v letih 1957-1958 - Regional weather types of Slovenia in the years 1957-1958 (1965),
 • Oblačnost, vetrovi in megla ob hladnih frontah v Sloveniji - Cloudiness, winds and fog at cold fronts in Slovenia (1965),
 • Nevihtna karta in nevihtna pogostnost v Sloveniji za dobo 1951-1960 - Thunderstorm map and frequency of thunderstorms in Slovenia for the period 1951-1960 (1966),
 • Vreme v Sloveniji in njegov razvoj po regionalnih vremenskih tipih - Weather in Slovenia and its development by regional weather types (1967),
 • Temperatura polja v adiabatnih tokovih čez gorske grebene - Temperature fields in adiabatic flow over mountain ridges (1968),
 • Koncept kompleksne meteorološke obdelave z elektronskim računalnikom in nekaj rezultatov za meglo na letališču Ljubljana-Brnik - An outline of complex meteorological research by means of computer and some results for fog at the Ljubljana - Brnik airport (1969),
 • Pogostnost megle v nižinah in kotlinah Slovenije - Frequency of fog in the lowlands of Slovenia (1969),
 • Preprosta obravnava razkroja radiacijske megle - A simple treatment of radiation fog clearance (1970),
 • Metoda prenosa velike množice vektorjev vremena na hitre medije računalnikov - A method for transfer of large weather vectors population to high speed input media of computers (1970),
 • Doprinos k poznavanju razmer v jezeru hladnega zraka v Ljubljanski kotlini - A contribution to the knowledge of cold air lake characteristics of the Ljubljana basin (1971),
 • Celodnevne megle v Ljubljani - All-day fog in Ljubljana (1971),
 • Ugotovitve ob maršrutnih temperaturnih meritvah v Sloveniji - Statements on traverse temperature measurements in Slovenia (1973),
 • Temperature pod salonitnimi kritinami raznih barv - Temperatures under roof covers of different colours (1974),
 • Ocena transkontinentalnega transporta onesnaženja zraka v Slovenijo in iz nje - Estimation of transcontinental transport of air pollution to Slovenia and out it (1974),
 • Približno določanje višine nizkih in srednje visokih dimnikov v Sloveniji - A rough estimation of the height of small and middle high stacks in Slovenia (1975),
 • Uporabnost pilotbalonskih opazovanj na določitev gibanj in stratifikacije zraka v kotlinah - Utility of pilot-balloon observation for determination of air movements and air stratification in basins (1975),
 • Periodičnost sunkov burje - Periodicity of bora gusts (1976),
 • Določanje emisije SO2 in izračun emisijskega potenciala za nekatere kotline v Sloveniji - SO2 emission determination and calculations of emission potential for some basins of Slovenia (1977),
 • Emisijski potencial SO2 za večino kotlin Slovenije - Emission potential of SO2 for majority of basins in Slovenia (1979),
 • Ocena primarnih polutantov in numerični eksperiment ocene oksidantov v Ljubljani in Mariboru (1980),
 • Preizkus metode stagnacijskih obdobij za prognozo period visokega onesnaženja zraka - Test of the method of stagnation periods for forecasting high air pollution episodes (1980),
 • Klimatski model za oceno zmanjšanja energije sončnega obsevanja v kotlinah zaradi megle in onesnaženja zraka - Climatic model for estimation of insolation energy reduction in basins by fog and air pollution (1980),
 • Veter v Sloveniji z vidika vpliva na zbiralnik sončne energije - Wind in Slovenia regarding its influence on sun-energy collector (1982),
 • Ocena vpliva jezera na meteorološke količine z modeli - Estimation of the influence of lake on meteorological variables by models (1983),
 • Modeliranje razkroja jezera hladnega zraka - Modelling of cool pool dissipation (1983),
 • Polja meteoroloških spremenljivk za potrebe določanja disperzije v zraku na srednjih razdaljah - Fields of meteorological variables for use in studies of medium-scale dispersion in air (1984),
 • Klimatski model skupnega vpliva okolja na zbiralnik sončne energije - A climatic model of the net influence of the environment on a flat-plate solar energy collector (1984),
 • Zmanjšanje osončenja zaradi oblaka iz hladilnega stolpa - Reduction of Insolation due to the Cloud from a Cooling Tower (1987),
 • Nekatere značilnosti burje in njenih začetkov v Sloveniji (1989), 
 • Pomoč meteorologije pri optimizaciji načrtovanja zgradb in gradnje (1975),
 • Zvočni radar (1977),

Pirnat Špela
 • Ugotavljanje virov onesnaženja z ozonom s pomočjo trajektorij (2000),

Pirtovšek Ervin
 • Občutljivost foto celice in človeškega očesa pri Regnaultovi metodi določevanja rosišča - Sensibility of the photocell and the human eye with Regnault's method for determination of dew point (1968),

Planinšek Tone
 • Transport onesnaženja zraka v okolico TE Trbovlje - Transport of air pollution from the Trbovlje coal-fired power plant (1982),
 • Obdelava vetra z avtomatsko meteorološko postajo (1977),

Pleško Nada
 • Jedna mogučnost prikaza klime za potrebe zdravstva i turizma - A climatological description suitable for medical and touristic purposes (1968),

Pristov Janko
 • Vremenska dogajanja v zvezi s prodorom hladnega zraka preko Alp in vpliv orografije na padavine - Weather occurances in connection with the advance of cold air over the Alps and the orographical on the precipitations (1957),
 • Meteorološki podatki Kredarice v primerjavi z bližnjimi višinskimi observatoriji - Meteorological data for Kredarica in comparison with the high - altitude observatories viciniti (1959),
 • Neobičajna razporeditev orografskih padavin - Uncommon distribution of orographic precipitations (1967),
 • Odvisnost med padavinsko razporeditvijo v Sloveniji in temeperaturo in vetrovi na višinah - Relation between precipitation distribution in Slovenia and temperature and wind characteristics aloft (1967),
 • Uporabnost labilnostnih faktorjev za prognozo neviht in toče v Sloveniji - Usefulness of lability factors for thunderstorm and hail forecast in Slovenia (1970),
 • Objektivni kriteriji za prognozo neviht in toče - Objective criteria for thunderstorm and hail forecast (1972),
 • Poizkusna obramba pred točo v Sloveniji - Experimental hail protection in Slovenia (1973),
 • Megla v nekaterih slovenskih alpskih dolinah glede na višinske vetrove in na posamezne vremenske situacije - Fog in some Slovene Alpine valleys according to upper level winds and particular weather situations (1975),
 • Zimski temperaturni ekstremi - Winter temperature extremes (1975),
 • Vremenski pogoji ob visokem onesnašenju zraka - Weather conditions for the pollution of air (1977),
 • Dnevni hod koncentracij onesnaženosti zraka v kotlinah - The day course of air pollution concentrations in basins (1978),
 • Analiza temperatur zunanjega zraka za potrebe ogrevanja stavb - The analysis of outside air temperatures for needs of building heating (1981),
 • Najvišje dnevne padavine za porečje Save do Krškega - Maximal daily precipitations in the basin of the Sava (1982),
 • Klimatski opis in ocena vpliva ojezeritve Cerkniškega in Planinskega polja na spremembo mikroklime - Climatic description and an assessment of the influence of water accumulations on the microclimate of Cerkniško and Planinsko polje (1983),
 • Ekstremno močni vetrovi pod Karavankami - An extremely strong wind below the Karavanke (1984),
 • Prikaz izdelave vodne bilance na Savi Dolinki - Water budget calculation method for Sava Dolinka river basin (1984),
 • Metoda in izbor referenčnega meteorološkega leta - Method and selection of test reference year (1987),
 • Meteorologija in elektrogospodarstvo (1975),
 • Kontrola meteoroloških podatkov v zvezi z avtomatsko obdelavo podatkov (1977),

Pristov Neva
 • Nekatere značilnosti burje in njenih začetkov v Sloveniji (1989),

Pristov Pepca
 • Avtomatska obdelava podatkov na padavinskih postajah (1977),

Pučnik Janko
 • Močne otoplitve v Jugoslaviji v dneh od 1. do 6. julija 1950 - The increase of temperature in Yugoslavia from 1st to 6th July 1950 (1957),
 • Analiza nekaterih Fickerjevih pravil v primerjavi s sinoptičnimi situacijami v Sloveniji - An analysis of some Ficker's rules in comparison with the synoptics situations in Slovenia (1959),
 • Temperaturne inverzije v Ljubljanski kotlini - Temperature inversions in Ljubljana basin (1972),

Radosavljević Miloje
 • Prognoziranje minimalne temperature po metodu H. Reutera (1975),

Rajh-Alatič Zalika
 • Primerjava rezultatov analiz padavin treh različnih krajev v Sloveniji - The comparison of results of analyses of precipitations among three different places in Slovenia (1976),

Rakovec Jože
 • Vertikalni profil vetra v prizemni turbulentni plasti - Vertical wind profiles in the turbulent boundary layer (1972),
 • Primerjava meritev cirkumglobalnega in globalnega obsevanja v Ljubljani (1971-1973) - Comparison between circumglobal and global radiation data measured at Ljubljana (1971-1973) (1973),
 • Komponente sončnega obsevanja na hribu pravilne oblike ob jasnem vremenu - Components of solar radiation on a cone-shaped hill at clear sky (1975),
 • Približno določanje višine nizkih in srednje visokih dimnikov v Sloveniji - A rough estimation of the height of small and middle high stacks in Slovenia (1975),
 • Onesnaženje zraka od linijskega vira, dvo- in trodimenzionalni pristop - Air pollution from line source, a two- and a three-dimensional approach (1978),
 • Numerična napoved temperature tal in zraka pri tleh - Numerical prediction of ground - and surface-air temperature (1979),
 • Vpliv reliefa na numerično napovedan dnevni hod temperature prizemne plasti zraka - The influence of relief on the numerically predicted daily course of the temperature near the ground (1979),
 • Ocena primarnih polutantov in numerični eksperiment ocene oksidantov v Ljubljani in Mariboru (1979),
 • Oblačnost in nekateri drugi parametri na štirih postajah v Evropi - Cloud ammount and some other parameters at four stations in Europe (1980),
 • Ocena vpliva jezera na meteorološke količine z modeli - Estimation of the influence of lake on meteorological variables by models (1983),
 • Modeliranje razkroja jezera hladnega zraka - Modelling of cool pool dissipation (1983),
 • Polja meteoroloških spremenljivk za potrebe določanja disperzije v zraku na srednjih razdaljah - Fields of meteorological variables for use in studies of medium-scale dispersion in air (1984),
 • Metoda ocenjevanja vpliva hladilnega stolpa na naravni vlek na okolje - A method of Estimation of the Influence of a Cooling Tower with Natural Ventilation on the Envrionment (1987),
 • Toča in sodra v Sloveniji - Hail and graupel in Slovenia (1989),
 • The Time Evolution of Cb Clouds in Northeastern Slovenia (1994),
 • Meritve razporeditve temperature in vlage v atmosferi s satelitov (1977),

Reya Oscar
 • Gibanje temperature v tleh - The temperature changes in ground (1957),

Rink Samo
 • Primerjava statističnih metod za oceno ekstremnih vrednosti padavin - Comparation of statistical methods for estimation extreme values of precipitation amounts (1987),
 • Prispevek h klimatologiji neviht v Sloveniji - A contribution to the climatology of thunderstorms in Slovenia (1989),

Roškar Jože
 • Neka metoda za objektivno kontrolo parametrov vremena - A method for objective control of weather parameters (1974),
 • O porazdelitvi letnih ekstremov nalivov v Sloveniji - About the distribution of yearly extremes of showers in Slovenia (1975),
 • Poskus določitve klime s faktorsko analizo in taksonomijo - An attempt to determine the climate by using factor analysis and taxonomy (1976),
 • Numerično filtriranje temperaturnih podatkov s Kredarice - Numerical filtering of temperature data from Kredarica (1979),
 • Uporaba radarsko-računalniškega sistema v meteorologiji (1977),

Sijerković Milan
 • Istraživanje nastupa lokalnog vjetra bure metodom mezoanalize - Investigation of the beginning of the local wind, the bora, by the mesoanalysis method (1980),
 • Lokalna analiza prodora hladnog zraka 12.-13.1. 1982. godine - Local analysis of the air invasion on 12th - 13th January 1982 (1982),

Sluga Gregor
 • Prostorska razporeditev akumulacije snežnih padavin vzdolž grebena Spodnjih Bohinjskih gora v zimi 1997-1998 (2000),

Solomun Hilda
 • Obdelava vetra z avtomatsko meteorološko postajo (1977),

Stele Alenka
 • Prikaz izdelave vodne bilance na Savi Dolinki - Water budget calculation method for Sava Dolinka river basin (1984),

Stergar Vlasta
 • Meteorološki parametri - osnova za preventivna škropljenja proti krompirjevi plesni - Meteorological parameters - basis for preventive sprinkling against potato blight (1974),
 • Kaj lahko agrometeorologija nudi kmetijstvu (1975),

Strajnar Uroš
 • Diagnoza lege frontalnih con v vertikalnih presekih troposfere nad Evropo (2000),

Stritar Albin
 • Meteorologija v luči prostorskega planiranja (1975),

Sušnik Andreja
 • Uporabnsot raznih metod prikaza fenološkega razvoja koruze (Zea Mays L.) za Slovenijo (1994),
 • Uporaba fenoloških podatkov pri določanju prašenja alergenih rastlin - Usage of phenological data by determination of allergenic plants pollination (1999),

Šegula Andrej
 • Hladne fronte v območju Alp - Cold fronts in the region of the Alps (1976),
 • Programske zahteve za avtomatsko meteorološko postajo (1977),

Šinik Nadežda
 • Jedna mogučnost prikaza klime za potrebe zdravstva i turizma - A climatological description suitable for medical and touristic purposes (1968),
 • Zavjetrine zgrada kao specifične akumulacije aerozagadjenja (1975),

Škerjanc Karel
 • Prikaz izdelave vodne bilance na Savi Dolinki - Water budget calculation method for Sava Dolinka river basin (1984),

Šnajder Jože
 • Možnosti uporabe mikroračunalnikov pri avtomatskih merilnih postajah (1977),

Štucin Filip
 • Najvišje dnevne padavine za porečje Save do Krškega - Maximal daily precipitations in the basin of the Sava (1982),

Švast Vlasta
 • Lokalna analiza prodora hladnog zraka 12.-13.1. 1982. godine - Local analysis of the air invasion on 12th - 13th January 1982 (1982),

Tovornik Mile
 • Meteorološki pogoji zaledenitve letal - Meteorologic conditions of iceing on aircraft (1967),

Tretjak Ana
 • Satelitsko skenirani podatki za kartiranje vegetacije - Satellite scanned data in the function of vegetation mapping (1999),

Trontelj Miran
 • Redukcija zračnega pritiska na morski nivo in njen vpliv na analizo polja pritiska nad Jugoslavijo - Reduction of air pressure on mean sea level and its influence on the analysis of pressure field above Yugoslavia (1969),
 • Prognoza neviht nad Slovenijo s pomočjo empiričnih parametrov - Thunderstorm forecast over Slovenia (Yugoslavia) by means of empirical parameters (1970),
 • Megla v nekaterih slovenskih alpskih dolinah glede na višinske vetrove in na posamezne vremenske situacije - Fog in some Slovene Alpine valleys according to upper level winds and particular weather situations (1975),
 • Zimski temperaturni ekstremi - Winter temperature extremes (1975),
 • Visoke snežne odeje v Sloveniji in vzrok za njihov nastanek - Deep snow covers in Slovenia and resons for their formations (1978),

Turk Sandra
 • Vodna bilanca tal v Sloveniji in v bližnji okolici v zadnjem stoletju (2000),

Urbančič Jelko
 • Vpliv akumulacijskih jezer na pojavljanje megle v okolici - Influence of acumulation lakes on the occurence of fog in the surroundings (1977),
 • Poskus simuliranja burje s pomočjo numeričnega modela - Simulation of the bora wind by means of numerical model (1983),

Urh Ivan
 • Meteorologija in zemljiški sistem (1975),

Uršič Marko
 • Merilni sistem za merjenje fluktuacij vetra (2000),

Valter Jaroslav
 • Monitoring sezonske prirasti vegetacije na podlagi standardnih fenoloških podatkov - Monitoring of the seasonal progress of vegetation by the normalised phenological data (1999),
  Verhovnik Slavko
 • Onesnaženje mesta Maribora s SO2 in dimom - Pollution of atmosphere with sulphur dioxide and smoke in Maribor (1970),

Vida Majda (roj. Robavs)
 • Vpliv kaplje hladnega zraka na vreme v Sloveniji - The influence of the cold pool on Slovenia (1957),
 • Poročilo o padavinah pri visokem zračnem pritisku v Sloveniji (od 1.1.1954 do 31.12.1958) - Report on the precipitations in Slovenia occuring at the high air pressure (from january 1954 to december 1958) (1959),
 • Nekatere značilnosti vremena v Sloveniji v ciklonih na poti V. b - Some characteristics of the weather over Slovenia in the cyclones on the track No. 5 b (1967),
 • Poskus ocene vremenskih procesov v Sloveniji z ozirom na vremenske situacije - Attempt to estimate weather processes in Slovenia with regard to weather situations (1974),
 • Soupadanje cerebrovaskularnih insultov (CVI) in astmatičnih napadov otrok (AN) z vremenskimi dogajanji v Sloveniji - Relation of cerebrovascular insults (CVI) and asthmatic attacks (AN) of children with weather phenomena in Slovenia (1978),
 • Izsledki povezav med objektivnimi prognostičnimi biometeorološkimi parametri in nastanki cerebrovaskularnih bolezni (CVI) - The indications of correlations between objective prognostic biometeorological parameters and the onset of cerebrovascular diseases (CVI) (1981),

Vidmar Milan
 • Hidrometeorologija in projektiranje energetskih objektov (1975),

Vrhovec Tomaž
 • Gravitacijski valovi v jezerih hladnega zraka - Gravity vawes in the cold air lakes (1982),
 • Model za oceno orografskega dodatka k verjetni največji količini padavin - Model for estimation of orographic part of the maximal possible precipitation (1983),
 • Primerjava nekaterih zimskih klimatskih količin v vzhodnem delu Ljubljanske kotline - Comparation of some winter climatic parameters in the eastern part of the Ljubljana basin (1987),
 • Simulacija dvodimenzionalnega toka zraka po pobočju - Simulation of a Two Dimensional Air Flow along a Slope (1987),

Vukmirović Dušan
 • Granični sloj atmosfere i problemi primenjene meteorologije (1975),

Vukmirović Momirka
 • Agrometeorološke prognoze za potrebe voćarstva (1975),
 • Rezultati rada na automatizovanoj obradi agrometeoroloških podataka (1977),

Wagner Tone
 • Vpliv temperature na proizvodnjo hmelja v Sloveniji (1975),

Weissbacher Branko
 • Gibanje nevihtnih področij in intenzivnost padavin odvisnih od višinskih vetrov nad Slovenijo - Movements of thunderstorms and precipitation intensity regarding upper level winds over Slovenia (1971),
 • Ocena vpliva srebrovega jodida na nevihtne oblake - Estimation of silver jodide influence on thunderstorm clouds (1973),
 • Statistična obdelava in primerjava števila dni s snežno odejo s srednjimi zimskimi temperaturami za Ljubljano - Statistical treatment and comparison between the number of days with snow cover and mean temperatures in Ljubljana (1976),
 • Relativna pogostost prehodov vremenskih stanj v Sloveniji od 1974. do 1978. leta - The relative frequency of transition of weather pattern in Slovenia in the period 1974 - 1978 (1979),

Zaveršek Jasna
 • Nekatere značilnosti burje in njenih začetkov v Sloveniji (1989),

Zgonc Anton
 • Časovna ekstrapolacija radarskih odbojev iz ozračja (2000),

Zrnec Ciril
 • Vplivi in posledice onesnaženja ozračja na vegetacijo industrijskega rajona v Zasavju v letu 1973 - Influences and effects of air pollution on vegetation at industrial basin Zasavje during the year 1973 (1974),
 • Značilnosti cvetenja nekaterih vrst rastlin in njihova uporabnost v agrometeorologiji (1994),

Zupančič Boris
 • Presoja metod za računanje povprečne dnevne temperature - Estimation of methods for the calculation of mean daily temperature (1977),
 • Numerično filtriranje temperaturnih podatkov s Kredarice - Numerical filtering of temperature data from Kredarica (1979),
 • Najvišje dnevne padavine za porečje Save do Krškega - Maximal daily precipitations in the basin of the Sava (1982),
 • Vpliv mesta Celja na prizemno cirkulacijo zraka v zimskih mesecih - Influence of the city of Celje on ground level circulation in the winter months (1982),
 • Prikaz izdelave vodne bilance na Savi Dolinki - Water budget calculation method for Sava Dolinka river basin (1984),
 • Metoda in izbor referenčnega meteorološkega leta - Method and selection of test reference year (1984),

Zupančič Tone
 • Vpliv mesta Celja na prizemno cirkulacijo zraka v zimskih mesecih - Influence of the city of Celje on ground level circulation in the winter months (1982),

Žabkar Rahela
 • Preučevanje spreminjanja koncentracij SO2 v Zasavju s pomočjo trajektorij (2000),

Žagar Mark
 • Dinamična analiza dogajanj ob meji različnih zračnih mas (2000),

Žitnik Vlado
 • Aplikacije Whitingove metode za prognozo neviht na alpsko področje Slovenije - Application of Whiting's method of thunderstorm forecast on alpine region of Slovenia (1965),
 • Prognoza megle na letališču Ljubljana na osnovi razporeditve pritiska pri tleh in cirkulacije na višini 700 mb ploskve - Forecast of fog on the Ljubljana airport on the basis of pressure distribution at the ground and circulation on 700mb level (1967),
 • Poskus prognoziranja ciklogeneze s kombinacijo nekaterih znanih parametrov - An attempt of forecasting cyclogenesis by means of some known parametrs (1969),
 • Velikost toče v odvisnosti od nekaterih oblakovih parametrov - Hail size in relation of some cloud parameters (1974),
 • Relativna pogostost prehodov vremenskih stanj v Sloveniji od 1974. do 1978. leta - The relative frequency of transition of weather pattern in Slovenia in the period 1974 - 1978 (1979),
 • Klasifikacija vremenskih tipov s posebnim ozirom na lokalni razvoj vremena - Classification of weather patterns with special reference to local weather development (1980),
 • Radarske meritve oblakovih paramerov značilnih za pojav toče (1975),

Žlebir Silvo
 • Avtomaticazija meteoroloških meritev na letališču Ljubljana-Brnik (1994),

Žorž Boris
 • Verifikacija napovedi višine baze oblakov na letališču Ljubljana-Brnik (2000),

Žumer Janez
 • Izsledki povezav med objektivnimi prognostičnimi biometeorološkimi parametri in nastanki cerebrovaskularnih bolezni (CVI) - The indications of correlations between objective prognostic biometeorological parameters and the onset of cerebrovascular diseases (CVI) (1981),

Žust Ana
 • Zveze med dolžinami medfaznih obdobij vinske trte (Vitis vinifera) in vsotami temperatur nad izbranimi temperaturnimi pragovi v Sloveniji (1994),
 • Fenološki arhiv in uporaba fenoloških podatkov v Sloveniji - Phenological archive survey and the usage of phenological data in Slovenia (1999),

Enajsta številka za tiskanje doma
(pdf - 54 Mb)